Čistírna v Žebráku prospěje rakům i lidem

Drobečková navigace

zpět

7. 9. 2017

Žebrák – Město Žebrák oficiálně otevřelo rekonstruovanou a intenzifikovanou čistírnu odpadních vod, kterou vlastní a provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Beroun. Díky rekonstrukci čistírny, kdy se mimo jiné zvýšila její původní kapacita z 2 066 na 3 150 ekvivalentních obyvatel, bylo možné odkanalizovat část místní průmyslové zóny, odkud se už odpadní voda nemusí složitě převážet do okolních čistíren.

Právě z iniciativy podniků sídlících v jižní části průmyslové zóny společnost VAK Beroun přikročila k náročným úpravám čističky. Spoluinvestory ve výši téměř 20 milionů korun se pak stali právě producenti odpadních vod z jižní části průmyslové zóny za dálnicí D5.

Jak při slavnostním otevření zrekonstruované čistírny připomněl ředitel společnosti VAK Beroun Jiří Paul, bylo při intenzifikaci čistírny nutné zohlednit to, že ČOV Žebrák leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zhruba dva kilometry pod místem vypouštění předčištěných odpadních vod do Stroupínského potoka se nachází evropsky významná lokalita (EVL) s výskytem kriticky ohrožených druhů – raka kamenáče a vranky obecné. Proto bylo nezbytně nutné zajistit, aby čistírna dosahovala stabilně vysoké účinnosti čištění a neohrozila tyto chráněné živočichy.

Bylo nutné se vypořádat i s poměrně malým objemem protékající vody a naopak relativně vysokou produkcí odpadních vod v poměru k toku. Ředitel VAK Jiří Paul v nadsázce ČOV Žebrák charakterizoval jako „velkou čistírnu na malém potoce“.

Prvním technologickým objektem ČOV retenční nádrž o objemu 180 metrů krychlových. Ta slouží k vyrovnání přítoků a omezení odlehčovací vody do potoka během srážek. Z této nádrže se odpadní voda čerpá do oběhové aktivační nádrže o objemu 750 metrů krychlových. Je vystrojena jemnobublinovými provzdušňovacími elementy a míchadlem.

Aktivační směs následně proudí do dvou dosazovacích nádrží a odtud čištěná voda odtéká přes mikrosítový filtr do Stroupínského potoka. Vratný kal se do aktivační nádrže vrací přes provzdušňovací regenerační nádrž. Kal z čištění odpadních vod je před odvezením k odvodnění stabilizován vzduchem a uskladněn v nádržích kalového hospodářství.

Ředitel VAK Beroun Jiří Paul velmi ocenil spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko i s městem Žebrák. To ostatně poskytlo pro rekonstrukci a intenzifikaci čistírny nezbytný pozemek. Ředitel připomněl i významnou roli projektanta stavby – Vodohospodářského podniku, generálního dodavatele – HST Hydrosystémy, a spolupracujícího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Podobně hovořil také starosta města Žebrák Daniel Havlík. Uvedl, že město si váží skutečnosti, že na této stavbě se finančně podílely i firmy působící v místní průmyslové zóně, a zvlášť zdůraznil, že úzká spolupráce investora společnosti VAK Beroun s CHKO Křivoklátsko, VÚ vodohospodářským T. G. M. a dalšími odborníky dává městu garanci, že vše, co z této čistírny vyteče do Stroupínského potoka, je nezávadné. Na slavnosti k otevření promluvil také Werner Steinecker, generální ředitel rakouské společnosti ENERGIE AG, jejíž dceřiná společnost ENERGIE AG Bohemia působí v České republice a do jejíhož portfolia náleží i společnost VAK Beroun. Podle Wernera Steineckera právě projekty typu rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák dokládají, že cílem rakouské mateřské společnosti není vyvádění dividend z ČR, ale zvyšování hodnoty dceřiné společnosti spolu s převzetím podílu odpovědnosti nejen vůči akcionářům, ale také vůči zákazníkům a celému regionu. Jak Werner Steinecker dále uvedl, od roku 2004, kdy se ENERGIE AG Bohemia stala hlavním akcionářem společnosti VAK Beroun, investoval tento hlavní akcionář do Vodovodů a kanalizací Beroun 700 milionů korun.

Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Oldřich Vlasák na slova Wernera Steineckera navázal několika statistickými údaji. V České republice je 98 procent obyvatel zásobeno kvalitní pitnou vodou a zhruba 86 procent obcí je odkanalizováno. Ročně se do vodárenství investuje přibližně 12 miliard korun. I projekt rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák je důkazem, že české vodárenství je na špičkové evropské úrovni.

7.9.2017    Berounský deník  str. 1 a 2 

JANA KÁNINSKÁ

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/cisticka-v-zebraku-prospeje-rakum-i-lidem-20170907.html

Přejít na navigaci