Přejít na obsah stránky

Hydraulická kapacita kanalizace stavebníky a majitele odkanalizovaných nemovitostí obvykle zajímá v souvislosti s rizikem zaplavení budov zpětným vzdutím vod z kanalizace.

V této souvislosti je nutno uvést, že jednotné a dešťové kanalizační systémy jsou v České republice dimenzovány dle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“, přičemž již sama tato norma připouští hydraulické přetížení kanalizace za přívalových srážek. Toto přetížení se dle normy může u obytného území vyskytovat v dlouhodobém statistickém průměru jednou ročně, či jednou za dva roky v závislosti na velikosti a charakteru odkanalizované lokality. Městská centra a dopravní podjezdy pak mají mít připuštěno hydraulické přetížení kanalizace v průměru jednou za pět, resp. jednou za deset let. Statistický průměr však nevylučuje výskyt významných přívalových srážek v kratší časové řadě.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, každá kanalizační síť může být postižena přívalovou srážkou, která způsobí její hydraulické přetížení. Proto se již od konce 19. století ve stavebních předpisech a normách platných na území dnešní České republiky na toto důsledně pamatuje při určování pravidel využití a ochrany sklepů a suterénů. I v současné době dle normy platí, že zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. V souladu s ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“ se za hladinu zpětného vzdutí považuje úroveň poklopu vstupní nebo revizní šachty na stoce nebo úroveň mříže uliční vpusti napojené na stoku, která se nachází nejblíže od napojení kanalizační přípojky proti směru průtoku ve stoce.

Přejít na navigaci