Přejít na obsah stránky

Přípojky vodovodu nebo kanalizace jsou samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru nebo vnitřního uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je až na výjimky také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a údržbu se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. B, bod 8), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“.

Jak postupovat

Kontaktujte referenta vyjadřovací činnosti společnosti VaK Beroun

Pokud neznáte polohu sítí, využijte VYJADŘOVACÍ PORTÁL, který Vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky. Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s referentem pro vyjadřovací činnost v technické kanceláři.

Pokud je vám známá trasa sítí, využijte elektronické podání žádosti, případně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci) příslušnému referentovi technické kanceláře. Pokud je projekt zpracován v souladu s našimi požadavky, platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní případně kanalizační přípojky (obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

Projektovou dokumentaci lze zajistit přímo v naší společnosti. Kontaktujte technickou kancelář: 311 747 157, e-mail

Kontaktujte příslušné provozní středisko VaK Beroun 
Ve vyjádření k projektové dokumentaci jsou uvedeny kontakty na příslušné provozní středisko. S provozním střediskem si domluvte konkrétní termín realizace napojení Vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť.

Potřebné dokumenty:

Kontaktujte Zákaznické centrum VaK Beroun

Po realizaci napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť obdržíte na základě vyplněné přihlášky smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť. 

On-line odeslání vyplněných formulářů

ZDE

Přejít na navigaci