Přejít na obsah stránky

Vodné a stočné

Aktuální ceny vodného a stočného pro lokalitu, která vás zajímá najdete na MOJE OBEC.

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části – vodné a stočné. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. U podnikatelů či u nemovitostí, které slouží  ke komerčním účelům, se navíc jako součást stočného fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

Cena likvidace zvláštních odpadních vod ze septiků, žump a lapolů se stanovuje mimo standardní stočné, viz Aktuální ceník služeb.

Dvousložková forma ceny vodného a stočného

Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., je možné účtovat ceny pro vodné a stočné ve dvousložkové podobě. Podmínkou pro možnost uplatňovat tuto formu ceny je rozhodnutí vlastníka vodohospodářské infrastruktury (města či obce) a to formou obecně závazné vyhlášky.  

Vodné a stočné má následně dvě části – pohyblivou složku a pevnou složku.

  • Výše pohyblivé složky se vypočítá na základě skutečně odebraného či odkanalizovaného množství vody, ceny jsou stanovené za jeden metr krychlový odebrané (odkanalizované) vody a jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. Množství odvedených odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě, případně z vlastních zdrojů odběratele. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění).
  • Výše pevné složky se určuje jako fixní roční platba podle velikosti jmenovitého hodinového průtoku fakturačního vodoměru v připojené  nemovitosti a to bez ohledu na velikost skutečné spotřeby odběratele. V případě, že není osazen fakturační vodoměr, je pevná složka stanovena dle vodoměru, který by byl osazen vzhledem k velikosti spotřeby. Pevná složka je především určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami vodovodních a kanalizačních sítí a další vodohospodářské infrastruktury. Celkový podíl pevné složky v rámci stanovené ceny nesmí dle cenového věstníku Ministerstva financí překročit 15% z celkových tržeb.

Přejít na navigaci