Přejít na obsah stránky

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, v platném znění) je v § 5 stanoveno:

„(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich, v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“

Dále je dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. v § 20, odst. 5 uvedeno:

„c) vsakování dešťových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.“

V citovaném § 21, odst. 3 je pak řečeno:

„Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno (§ 20 odst. 5 písm. c), jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.“

Odvětvová technická norma vodního hospodářství z března 2013 TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ pak dotčenou problematiku řeší ve velké podrobnosti:

http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75_9011__brezen_2013.pdf

Přejít na navigaci