Přejít na obsah stránky

Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, (dále zákon), je uložena povinnost uzavírat písemnou smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod (viz § 8 odst. 6 zákona). Od 1.1.2014 vstoupila v platnost novela, která ukládá do roku 2024 upravit v souladu s novým zněním všechny dříve uzavřené smlouvy.

Pro odběratele ze zákona vyplývá povinnost mít tuto smlouvu s dodavatelem uzavřenou. Neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod s možností přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby jejího uzavření.

Jako podklad k vyhotovení vlastní smlouvy slouží formulář D-PŘIHLÁŠKA ODBĚRATELE. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon definuje v § 2 odst. 6 odběratele jako vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, žádáme Vás o podání informace, zda jste vlastníkem předmětné nemovitosti či nikoliv. Pokud tomu tak není, sdělte nám též jméno a adresu vlastníka či spoluvlastníků této nemovitosti.

Přejít na navigaci