Smlouva o dodávce vody

Drobečková navigace

zpět

V souvislosti s právní úpravou dodávek vody a odvádění odpadních vod obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, účinnou od 1.1.2002 (dále zákon), vznikla povinnost uzavírat písemnou smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod (viz § 8 odst. 6 zákona). Od 1.1.2014 vstoupila v platnost novela tohoto zákona, která nám ukládá uzavírat nové smlouvy v souladu s touto novelou a do roku 2024 upravit všechny dosavadní odběratelské smlouvy.

Pro odběratele vyplývá povinnost mít tuto smlouvu s námi uzavřenou. Neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod s možností přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby jejího uzavření.

S ohledem na výše uvedené slouží jako podklad k vyhotovení vlastní smlouvy tento tiskopis D-PŘIHLÁŠKA ODBĚRATELE. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon definuje v § 2 odst. 6 odběratele jako vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, žádáme Vás o podání informace, zda jste vlastníkem předmětné nemovitosti či nikoliv. Pokud tomu tak není, sdělte nám též jméno a adresu vlastníka či spoluvlastníků této nemovitosti.

Přejít na navigaci